Colby 奶酪的碳水物

Colby 奶酪多种食用份量的营养信息如下

最受欢迎的Colby 奶酪类型

科尔比(Colby)奶酪
净碳水(克) 糖(克) 纤维(克) 总碳水化合物(克)
100 克 2.57 0.52 - 2.57
科尔比杰克(Colby Jack)奶酪
净碳水(克) 糖(克) 纤维(克) 总碳水化合物(克)
100 克 1.62 0.51 - 1.62
切达(Cheddar)奶酪或科尔比(Colby)奶酪(低脂肪)
净碳水(克) 糖(克) 纤维(克) 总碳水化合物(克)
100 克 1.91 0.52 - 1.91

与Colby 奶酪有关的食物

卡路里计数器 100% 免费

查看更多Colby 奶酪的营养信息